mac安装

刘超 6天前 ⋅ 45 阅读   编辑

https://zhuanlan.zhihu.com/p/130889765

安装在  中的 IBM SPSS Modeler 18.0 的许可证信息/Applications/IBM/SPSS/Modeler/18/SPSSModeler.app/Contents/bin
  功能部件 8400 - IBM SPSS Modeler:
    由于发生错误而无法获取许可证令牌 11...
      发生其他许可证相关错误。
      特定症状:  156
    本地许可证 适用于版本 18.0 - 临时
    到期日期:: 31-Aug-2020

KLY76DO3FVLOHZORYZSY66NKAMBMUOW5AT7J5GEN5AUE5WDY4YEC4PGOCODL236QF86LJK8XXUI73WT4TZEI3M92CP

9MQT8R78RQBWEXN3WRG7CEC2WCO6TOREVH6CBAI8TI58MI2QM22IKP6V9L8DHS6T2MOFL5MPNSEXTH4SYI24JOU3WO

sh-3.2# find / -name "*lservrc*"

/Users/jiangxinyi2/Downloads/spss23 MacOSX/lservrc

/Applications/IBM/SPSS/Statistics/23/SPSSStatistics.app/Contents/bin/lservrc

/Applications/IBM/SPSS/Modeler/18/SPSSModeler.app/Contents/bin/lservrc

/Applications/IBM/SPSS/Modeler/18/SPSSModeler.app/Contents/bin/lservrc.dms

/Applications/IBM/SPSS/Modeler/18/SPSSModeler.app/Contents/ext/bin/spss.xd/xdexe/bin/lservrc

sh-3.2# rm -rf /Applications/IBM/SPSS/Modeler/18/SPSSModeler.app/Contents/bin/lservrc

https://blog.csdn.net/weixin_43099319/article/details/90511569

0x010改为0x004


注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载

全部评论: 0

    我有话说: